Strona główna

DLA UCZNIÓW

Specjalistyczna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży.

DLA RODZICÓW

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty.

DLA NAUCZYCIELI

Szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia.

AKTUALNOŚCI


Informacja

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO

Warszawa, 05 października 2017 r.

Informacja

Z licznych telefonów kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie udzielają rodzicom kompletnych informacji dotyczących możliwych form wsparcia dla ich dzieci w przedszkolu, szkole i placówce. W szczególności dotyczy to rodziców wnioskujących o wydawanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. read more...

Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.

Prof. Alfred Tomatis (1920-2001) francuski otolaryngolog i foniatra. Od lat 40-tych XX wieku prowadził badania nad funkcją narządu słuchu oraz nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową a językiem. Opracowana przez niego metoda jest programem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. read more...

OGŁOSZENIA


19.06.2018

Zapraszamy nauczycieli szkół do odbioru nominacji uczniów z programu Talentu Powiatu Lubaczowskiego. Nominacje są gotowe do odbioru w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

NASZE PROJEKTY

KONKURSY I TURNIEJE